Νομοσχέδιο – σκούπα για Υγεία και Πρόνοια

Το νομοσχέδιο για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατέθεσε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα φαρμακεία και τις ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Φέρει τον τίτλο ‘Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ένταξη των Κ.Α.Φ.Κ.Α. στο Ε.Σ.Υ. για την παροχή υπηρεσιών Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης – Σύσταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων επιδομάτων και άλλες διατάξεις

Για τους φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών συγκεκριμένα αναφέρει τα εξής:

Κεφάλαιο Α΄
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ Κ.Α.Φ.Κ.Α ΣΤΟ ΕΣΥ
Άρθρο 1

Ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας – Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης στο Ε.Σ.Υ

Οι υπηρεσίες αποκατάστασης ενισχύονται με την ένταξη των Κέντρων Αποθεραπείας – Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με την ένταξή τους στα Νοσοκομεία επιτυγχάνεται η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης στον πάσχοντα πολίτη ώστε να κατευθύνει την διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει της λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με την βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει την λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντός του.

Άρθρο 2

Δίκτυο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Α ως ακολούθως:
Άρθρο 9Α
1. Οι παρακάτω Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων και μετονομάζονται ως ακολούθως:

α) Το Κέντρο Αποθεραπείας-Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Αμφιλοχίας, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων 364/1989 (ΦΕΚ 162 Α’) και 255/1996 (ΦΕΚ 96 Α’) καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου.
……….

ε) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Αποθεραπείας – Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης» Νιγρίτας Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 256/1973 (215 Α’), 300/1985 (112 Α’) και 256/1996 (190 Α’), καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μετονομάζεται σε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

2. Από 1-1-2012 οι ανωτέρω υπηρεσίες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης παρέχονται από τα Νοσοκομεία στα οποία εντάχθηκαν και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των Νοσοκομείων με έδρα τον αντίστοιχο Δήμο όπου ευρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους.
3. Οι δαπάνες λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικείου νοσοκομείου στον οποίο και εγγράφονται κάθε χρόνο και πιστώσεις για το σκοπό αυτόν, σε ιδιαίτερο φορέα και κωδικούς αριθμούς.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ εκδίδεται εσωτερικός οργανισμός λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης με τον οποίο ορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία παροχής των υπηρεσιών τους, το απαιτούμενο προσωπικό για τη στελέχωσή του ανά κατηγορία, ειδικότητα και κλάδο καθώς και το ιατρικό προσωπικό, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ο τρόπος παραπομπής ασθενών, η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας τους, οι λεπτομέρειες της διασύνδεσης τους με το νοσοκομείο που υπάγονται και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να τροποποιείται ο εσωτερικός οργανισμός λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αναγνωρίζονται οι ανωτέρω νοσοκομειακές μονάδες ως κατάλληλες για την άσκηση γιατρών καθώς και οι ειδικότητες της άσκησης και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

‘Αρθρο 3

Σκοπός των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Β ως ακολούθως:
Άρθρο 9Β
1.Σκοπός των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης είναι: α) Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. β) Νοσηλεύει ασθενείς με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστηματική βλάβη και εφαρμόζει διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη. γ) Παρέχει όλες τις απαραίτητες ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει aποκατάστασης ώστε να κατευθύνει την διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει της λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με την βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει την λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περιβάλλοντός του. δ) Προωθεί ενέργειες για την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ενέργειες για την ανάπτυξη της έρευνας καθώς και καινοτόμων πρωτοποριακών εφαρμογών.
Άρθρο 4

Διασύνδεση Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης με το νοσοκομείο
Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Γ ως ακολούθως:
Άρθρο 9Γ
1. Οι Μονάδες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης βρίσκονται σε άμεση επιστημονική, νοσηλευτική, εκπαιδευτική και λειτουργική σύνδεση με το νοσοκομείο στο οποίο υπάγονται οργανικά και διοικητικά.
2. Η κάλυψη των αναγκών των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης προγραμματίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου. Με απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου ορίζεται ιδιαίτερα ο χρόνος υπηρεσίας στο κέντρο υγείας των γιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.
3. Σε κάθε Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης συνιστάται μία θέση Υποδιοικητή, ο οποίος είναι πλήρους απασχόλησης. Ο υποδιοικητής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ή να λήγει πρόωρα η θητεία του αζημίως για το Δημόσιο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές του υποδιοικητή.
4. Οι ασφαλιστικοί φορείς και τα ταμεία αποδίδουν σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τις δαπάνες περίθαλψης και νοσηλείας των ασφαλισμένων τους στις Μονάδες Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τα αντίστοιχα ποσά φέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε ενιαίο φορέα και διαθέτονται για τη λειτουργία των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης και των νοσοκομείων.
5. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των Μονάδων Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης ορίζονται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τον καθορισμό και απόδοση των δαπανών, οι αρμοδιότητες του υποδιοικητή της Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης οι οποίες αφορούν κυρίως τον έλεγχο και την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας της Μονάδας Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, τα επιμέρους θέματα για τα οποία έχει υποχρέωση υποβολής προτάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

……….

Άρθρο 6

Θέματα προσωπικού
Μετά το άρθρο 9 του ν.2889/2001 (37 Α΄) προστίθεται άρθρο 9Ε ως ακολούθως:
«’ρθρο 9Ε
1. Τα δικαιώματα των εργαζομένων δεν θίγονται. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού που υπηρετεί στις καταργούμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας μεταφέρονται στο νοσοκομείο που εντάσσεται ως Μονάδα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης.
2. Οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που υπηρετούν στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης μεταφέρονται αυτοδικαίως με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν, στο αντίστοιχο νοσοκομείο.
3. Το νοσηλευτικό, διοικητικό, καθώς και το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στις ως άνω μονάδες κατά το χρόνο ένταξης, μεταφέρεται αυτοδικαίως στον φορέα υποδοχής με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχουν. Για την υπηρεσιακή κατάσταση (άδειες, αποσπάσεις, μετακινήσεις, πειθαρχικές διαδικασίες, λύση υπηρεσιακής σχέσης κ.λπ.) του ανωτέρω προσωπικού, εφαρμόζονται μετά την κατά τα άνω μεταφορά του στους φορείς υποδοχής, οι διατάξεις που διέπουν το αντίστοιχο προσωπικό των φορέων αυτών. Το ίδιο προσωπικό, μετά τη μεταφορά του, μισθοδοτείται από τους φορείς υποδοχής και λαμβάνει τις αποδοχές της αντίστοιχης κατηγορίας (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) του προσωπικού αυτών. Σε περίπτωση που προκύπτουν μικρότερες συνολικές μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού αυτού, μετά τη μεταφορά του, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών. Το παραπάνω προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.
4. Η αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού των προηγούμενων παραγράφων πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης, με την οποία ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.
5. Το λοιπό, μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, προσωπικό μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο και ειδικότητα στους φορείς υποδοχής, που αναλαμβάνουν τη μισθοδοσία του και καταλαμβάνει ισάριθμες προσωποπαγείς θέσεις που συστήνονται αυτοδικαίως με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η διαδικασία εξέλιξης ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί τις αποδοχές (μισθολόγιο, επιδόματα, αποζημιώσεις), εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα που είχε πριν από τη μεταφορά του στους φορείς υποδοχής.

………

Κεφάλαιο Β
ANAΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 9

Μονάδες Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν.3106/2003 (30 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, έχουν δικό τους προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και αριθμό φορολογικού μητρώου και υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Ειδικότερα αποτελούν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες υπάγονται στον έλεγχο και την εποπτεία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, οι ακόλουθες:

…………………………

Δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης:
Ι) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ο Οίκος Ευγηρίας – Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Κιλκίς, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των πδ: 324/1983 (116 Α’) και 281/1985 (105 Α’), στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του α) το Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων: 515/1979 (158 Α’) και 267/1991 (100 Α’), β) το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Σιδηροκάστρου Σερρών, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του πδ 162/1978 (34 Α’) και τα οποία καταργούνται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

……………………….

Άρθρο 10

Όργανα Διοίκησης των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
1. H παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας στις οποίες συνιστάται θέση Διοικητή είναι οι κάτωθι:

……….

δ) Στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης
δα) Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ο Οίκος Ευγηρίας – Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» με έδρα το Δήμο Κιλκίς.

…….

Άρθρο 11

Διοίκηση Παραρτημάτων Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας
Μετά το άρθρο 15 του ν.3329/2005 (Α΄81) προστίθεται άρθρο 15Α ως ακολούθως:
«’ρθρο 15Α
1. Σε κάθε Παράρτημα Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας συνιστάται μία θέση Υποδιοικητή. Ο Υποδιοικητής είναι πλήρους απασχόλησης, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι αποδοχές των Υποδιοικητών των Παραρτημάτων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.
2. Ο Υποδιοικητής του Παραρτήματος Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας θα πρέπει να πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δοκιμασμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, συνεκτιμωμένων των μεταπτυχιακών σπουδών και της επιστημονικής εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας.

………….

Άρθρο 14

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού
1. Οι οργανικές θέσεις των νομικών προσώπων που συγχωνεύονται μεταφέρονται αυτοδικαίως στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας που κατέχουν οργανικές θέσεις διατηρούν τις θέσεις που κατέχουν κατά κλάδο, κατηγορία και ειδικότητα κατά τη δημοσίευση αυτού του νόμου, μεταφέρονται αυτοδικαίως με τις οργανικές θέσεις τους στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.
2. Το προσωπικό που κατέχει προσωποπαγείς θέσεις διατηρεί τις θέσεις του, οι οποίες μεταφέρονται αυτοδικαίως ως προσωποπαγείς θέσεις στην αντίστοιχη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας.
3. Για την κατά τα προηγούμενα αυτοδίκαιη μεταφορά οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων, εκδίδεται για κάθε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 1 του παρόντος διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, που έχει διανυθεί στο φορέα από τον οποίο αυτός προέρχεται, λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική του εξέλιξη και θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για όλα τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης.
5. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου θα ανατεθούν στο προσωπικό αυτό αρμοδιότητες με απόφαση του Διοικητή της Μονάδας Κοινωνικής Φροντίδας

…………………

Κεφάλαιο Ε΄
Ρυθμίσεις θεμάτων Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ, Κέντρων Υγείας και ιατρών Ε.Σ.Υ

Άρθρο 27

Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας
Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (….. Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Διαμορφώνεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά και παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Προς το σκοπό αυτό, σε κάθε δημόσια μονάδα υγείας ορίζεται από ένας μέχρι τρεις εσωτερικοί ελεγκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μονάδας, οι οποίοι μπορούν μεταξύ άλλων να επιλέγονται και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών, και οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών που δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από τρία χρόνια. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία υπηρεσιακή μονάδα και δεν αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από 1 έως 2 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.
Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου, συντάσσοντας προς τούτο αντίστοιχες εκθέσεις, τις οποίες κοινοποιεί και στον Διοικητή της μονάδας. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις αρμοδιότητες του Εσωτερικού Ελεγκτή και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζεται από το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο συντάσσεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.»

Άρθρο 28

Θέματα Κέντρων Υγείας

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1397/1983 (143 Α΄), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 (197 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Στα Κέντρα Υγείας μπορεί να διορίζεται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται: α) από τον Πρόεδρο, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, β) από τον Υπεύθυνο για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και γ) από έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που ορίζεται από το Δήμο. Η θητεία των μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας.».
2. Τα πέντε πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 1397/1983 (143 Α΄) και η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του Ν. 1397/1983 (143 Α΄), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3172/2003 (197 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«Υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι γιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Δ/ντή ΕΣΥ και ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του. Εάν στο Κέντρο Υγείας δεν υπηρετεί γιατρός Γενικής Ιατρικής ή Παθολόγος σε οργανική θέση Δ/ντή ΕΣΥ, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας μπορεί να αναθέσει το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας σε άλλο ιατρό ή οδοντίατρο με βαθμό Δ/ντή και εφόσον δεν υπάρχουν, σε Επιμελητή Α΄ ΕΣΥ του Κέντρου Υγείας. Η θητεία του Υπεύθυνου για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι τριετής. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ως άνω Υπεύθυνου.»
3. Μετά το άρθρο 6 του ν.3329/2005 (81 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται άρθρο 6Α ως ακολούθως:
«’ρθρο 6Α
Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
1. Σε κάθε Δ.Υ.ΠΕ. συνιστάται ένα Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Το Επιστημονικό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συγκροτείται από:
α) Το Υποδιοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ως Πρόεδρο.
β) Τρεις (3) Υπευθύνους για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκλέγονται από όλους του Υπευθύνους για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας..
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του προσωπικού, πλην ιατρών, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, που εκλέγεται από όλο το προσωπικό , πλην ιατρών, των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων αρμοδιότητάς του, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
2. Η θητεία του ανωτέρω Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και η συγκρότησή του γίνεται με Πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
3. Όλα τα μέλη εκλέγονται με τον αναπληρωτή τους. Για την εκλογή των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας εφαρμόζονται ανάλογα οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»

Κεφάλαιο ΣΤ΄
Ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Y.Υ.

Άρθρο 29

Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 26 του ν.3918/2011 (31 Α΄) ως ακολούθως: «9. Γιατρός που θα συμβάλλεται με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να πραγματοποιεί ιατρικές πράξεις στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων του ν.3868/2010, έως μία μέρα την εβδομάδα, μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. της Περιφέρειας του Ιατρικού Συλλόγου, στον οποίο ανήκει ο γιατρός.»

Δείτε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναλυτικά εδώ :  http://www.iatronet.gr/newsarticle.asp?art_id=15700#.Tl5IwlgfYow.facebook

ή εδώ    http://www.ygeianet.gr/box/cal/24458.pdf

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΟΕΔΗΝ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s